تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1380 
عمومی 
موسسه اموزشی تحقیقاتی امام خمینی (ره) 
 
خارج