سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) 
محقق 
1379/07/04 
1381/07/01 
علمى، پژوهشى 
همکاری 
حوزه علمیه شهید شاه آبادى 
معاونت آموزشی 
1370/07/01 
1371/07/01 
اجرایى 
همکاری 
حوزه علمیه شهید شاه آبادى 
مسئول آموزش غیر حضورى 
1369/07/02 
1372/07/03 
اجرایى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره) 
مسئول مقابله متون 
1379/07/04 
1383/07/01 
اجرایى 
همکاری 
آموزش وپرورش خوزستان 
مسئول امور تربیتی 
1372/07/01 
1375/07/01 
اجرایى 
همکاری 
بسیج 
روحانی ناظر 
1382/07/01 
1384/07/02 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه آقای مجتهدی (تهران) 
مدرس 
1364/07/01 
1372/07/01 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه شاه آبادی (تهران) 
مدرس 
1365/07/01 
1372/07/01 
--- 
تدریس 
آموزش وپرورش( تهران ) 
مدرس 
 
 
تدريس در دبيرستان  
تدریس 
آموزش وپرورش( خوزستان) 
مدرس 
 
 
تدريس درمدرسه راهنمايي  
تدریس 
سازمان حج و زیارت 
مدرس 
1387/02/01 
ادامه دارد 
آموزش احکام عمومی 
تدریس 
سازمان حج و زیارت 
مدرس 
1387/02/01 
ادامه دارد 
آموزش مناسک حج 
تدریس 
سازمان حج وزیارت 
مدرس 
 
ادامه دارد 
احکام عمومی